หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
อบต.เชียงทอง
www.chiangthong.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงทอง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเด่นวัว
วัดแก้ววิเศษ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงซ่อม
กลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติบ้านเด่นวัว
1
2
3
4
5
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงทองยินดีต้อนรับ
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้าจังหวัดตาก ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลเชียงทองเป็น องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงทอง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่ 23 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2540
องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงทอง ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่หมู่ที่ 5 บ้านเด่นคา ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้าจังหวัดตาก ระยะห่างจากจังหวัดตากประมาณ 35 กิโลเมตรปัจจุบันแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 13 หมู่บ้าน ตำบลเชียงทองมีเนื้อที่ทั้งหมด ประมาณ 442 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 276,250 ไร่ นอกจากนี้ตำบลเชียงทองยังเป็นที่ตั้งของที่ว่าการอำเภอวังเจ้า ซึ่งตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ของตำบลเชียงทอง
 
ประชากรทั้งหมด 13,813 คนประกอบด้วย

ชาย จำนวน 6,911 คน คิดเป็นร้อยละ 50.03

หญิง จำนวน 6,902 คน คิดเป็นร้อยละ 49.97
จำนววนครัวเรือน 3,895 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 32 คน/ตารางกิโลเมตร
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.นาโบสถ์ ต.ประดาง อ.วังเจ้า จ.ตาก
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.โกสัมพี อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.โกสัมพี อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.แม่ท้อ
ต.คีรีราษฎร์
อ.เมืองตาก
อ.พบพระ
จ.ตาก และ
จ.ตาก
 
 
 
 
 
ตำบลเชียงทองมีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบ ที่ราบเชิงเขา และมีภูเขาล้อมรอบ
 

ฤดูร้อน ตั้งแต่เดือนมีนาคม – พฤษภาคม อุณหภูมิเฉลี่ย 36.30 องศาเซลเซียส

ฤดูฝน ตั้งแต่เดือนมิถุนายน – กันยายน อุณหภูมิเฉลี่ย 33.82 องศาเซลเซียส

ฤดูหนาว ตั้งแต่เดือนตุลาคม – กุมภาพันธ์ อุณหภูมิเฉลี่ย 27.38 องศาเซลเซียส
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  2   บ้านสบยม 262 286 548 215  
3   บ้านดงซ่อม 435 430 865 286
  4   บ้านเด่นวัว 538 545 1,083 413  
5   บ้านเด่นคา 571 555 1,126 340
  6   บ้านผาผึ้ง 1,206 1,204 2,410 429  
7   บ้านใหม่เสรีธรรม 616 619 1,235 354
  8   บ้านหนองปลาไหล 579 614 1,193 385  
9   บ้านครองราชย์ 460 449 909 214
  10   บ้านใหม่ชัยมงคล 261 271 532 194  
11   บ้านศรีคีรีรักษ์ 468 476 944 166
  12   บ้านเด่นวัวน้ำทิพย์ 588 591 1,179 321  
13   บ้านชุมนุมกลาง 539 524 1,063 309
  14   บ้านสบยมใต้ 388 338 726 269  
      รวม 6,911 6,902 13,813 3,895  
 
ที่มา : สำนักงานทะเบียนอำเภอวังเจ้า (ข้อมูล ณ พฤษภาคม 2557)
 
     
ประชาชนส่วนใหญ่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงทองประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ทำนา , ทำไร่ ,ทำสวน , เลี้ยงสัตว์ และบางส่วนมีอาชีพรับจ้าง
อาชีพหลัก

เกษตรกรรม คิดเป็นร้อยละ 30

รับจ้างทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 5

ค้าขาย คิดเป็นร้อยละ 5

อื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 5
 
สายตรงนายก
โทร : 081-962-0808
 
 
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10