หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
อบต.เชียงทอง
www.chiangthong.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงทอง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเด่นวัว
วัดแก้ววิเศษ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงซ่อม
กลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติบ้านเด่นวัว
1
2
3
4
5
 

น้ำตกธรรมชาติ บ้านผาผึ้ง หมู่ที่6 ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก

ถ้ำผาผึ้ง ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก
 
ผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ บ้านชุมนุมกลาง
ข้าวไรช์เบอร์รี่
 
 
ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป กจ. มท 0802.3/ว101  [ 28 ต.ค. 2563 ]
การขับเคลื่อนการคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน (สถานศึกษาปลอดภัย นักเรียนไทยอบอุ่น) และกิจกรรมรณรงค์เฝ้าระวังสร้างสรรค์วันลอยกระทง ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว6496  [ 28 ต.ค. 2563 ]
แจ้งปรับเปลี่ยนวันดำเนินการโครงการฝึกอบรมการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.4/ว3330  [ 28 ต.ค. 2563 ]
ข้อมูลแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว 3323  [ 27 ต.ค. 2563 ]
ขอความร่วมมือในการดำเนินการจัดการสิ่งปฏิกูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว3318 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ต.ค. 2563 ]
การสำรวจข้อมูลการขยายเวลาระยะเวลาดำเนินการเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านระบบ Google form ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3309 [เอกสารแนบ]  [ 27 ต.ค. 2563 ]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2563 สน.คท. มท 0808.5/ว6445  [ 27 ต.ค. 2563 ]
ประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมส่งบทความวิจัยที่จัดทำขึ้นระหว่างปี พ.ศ. 2562-2563 ซึ่งเกี่ยวข้องกับสารเคมีกำจัดศัตรูพืช และการขับเคลื่อนนโยบายเพื่อให้สังคมไทยปลอดภัยจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืช กสว. มท 0820.2/ว3300 [เอกสารแนบ]  [ 27 ต.ค. 2563 ]
การยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนเงินช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สน.คท. มท 0808.2/ว3262  [ 27 ต.ค. 2563 ]
ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด กต. มท 0818.2/ว 6441  [ 26 ต.ค. 2563 ]
การกำหนดรหัสบัญชีย่อยในการเบิกจ่ายเงินจากคลังเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3301  [ 26 ต.ค. 2563 ]
การกำหนดให้สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นสถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว3293 [บัญชีรายชื่อ] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 26 ต.ค. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.5/3291 [บัญชีรายละเอียด] [บัญชีรายชื่อ (เก่า)] [บัญชีรายชื่อ (ใหม่)] [แนวทางฯ]  [ 26 ต.ค. 2563 ]
ซักซ้อมการจัดส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด ตบ. มท 0805.2/ว3272  [ 26 ต.ค. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว139 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 ต.ค. 2563 ]
แจ้งรายชื่อนักเรียนผู้ได้รับทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 12 ปีการศึกษา 2563 รายชื่อนักเรียนทุนพระราชทานดีเด่น รุ่นที่ 9 และครูดีเด่น ประจำปี 2563 กศ. มท 0816.3/ว3283  [ 26 ต.ค. 2563 ]
ขอให้ สถจ. ตรวจสอบข้อมูล และแก้ไขปริมาณขยะมูลผอยที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือนอีกครั้ง กสว. มท 0820.2/ว3294 [เอกสารแนบ]  [ 26 ต.ค. 2563 ]
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกหักผลักส่งเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ชดใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปพลางก่อน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3285  [ 22 ต.ค. 2563 ]
การสัมมนาออนไลน์ (Webinars) หัวข้อ Gender Inclusive Governance for Policy Makers ด่วน กพส. มท 0810.2/ว3284  [ 22 ต.ค. 2563 ]
ขอความร่วมมือเตรียมความพร้อมรับเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2563 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3282  [ 22 ต.ค. 2563 ]
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 30 ก.ย. 2557
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงทอง เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง จำนวน ๕ ตำแหน่ง ๕ อัตรา สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางหมายเลขโทรศัพท์ ๐-๕๕๐๓-๙๗๕๘ ในวันและเวลาราชการ
 
รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 22 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 27 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงทอง เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วน [ 19 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 5 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทั่วไป องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงทอง [ 30 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 6 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน พ.ศ. 2563 [ 30 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 47 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 [ 2 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 77 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงทอง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์อาสา [ 10 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 62 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงทอง เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นพ [ 10 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 65 
ราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล. ม.14 บ้านสบยมใต้ [ 10 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 42 
ราคากลางงานก่อสร้าง ถนน คสล.ม.13 บ้านชุมนุมกลาง [ 10 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 44 
ราคากลางงานก่อสร้าง ถนน.คสล.ม.12 บ้านเด่นวัวน้ำทิพย์ [ 10 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 42 
ราคากลางก่อสร้าง ถนน คสล. ม.10 บ้านใหม่ชัยมงคล [ 10 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 43 
ราคากลางงานก่อสร้าง ถนน คสล.ม.6 บ้านผาผึ้ง [ 10 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 42 
ราคากลางงานก่อสร้าง ถนน คสล.3 บ้านดงซ่อม [ 10 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 41 
ราคากลางงานก่อสร้าง ถนน คสล.ม7 บ้านใหม่เสรีธรรม [ 10 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 42 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงทอง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์อา [ 7 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 50 

 
อบต.ขะเนจื้อ คู่มือกฎหมายสำหรับเตรียมสอบท้องถิ่น 2563 [ 29 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 7 
ทต.แม่กุ วันที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลแม่กุ โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้ [ 29 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 6 
 
 


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ประจ [ 1 ก.ค. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างฝาย หมู่ที่ 9 บ้านคร [ 1 ก.ค. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ห [ 25 มิ.ย. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ประจ [ 24 มิ.ย. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างฝาย หมู่ที่ 9 บ้านคร [ 24 มิ.ย. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ห [ 18 มิ.ย. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ห [ 18 มิ.ย. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบ [ 18 พ.ค. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบ [ 18 พ.ค. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกหน้าฝายแม่ย่ามา หมู่ที [ 15 พ.ค. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกสระน้ำสาธารณะ(สระประมง [ 15 พ.ค. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอก [ 14 พ.ค. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกสระน้ำสาธารณะหมู่ที่ 3 [ 14 พ.ค. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอก [ 14 พ.ค. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกสระน้ำสาธารณะ(สระใหญ่) [ 14 พ.ค. 2563 ]

 


คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงทอง เข้าร่ [ 13 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 7 


องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงทอง รับรางวัลผลการปฏิบัติงานดีเด่น ด้านการศึกษา ของกรม [ 28 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 19 


กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงทอง ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนตำบลเชียงทอง จ [ 16 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 46 
       
 
ที่เที่ยวกรุงเทพสุดฮิต ไม่ไปคือพลาด (22 พ.ค. 2563)    อ่าน 69  ตอบ 0  
อยากได้ เบอร์ติดต่อ (27 เม.ย. 2562)    อ่าน 1041  ตอบ 1  
อยากทราบ ที่อบต. รับโอนย้าน ตำแหน่ง จพง.ธุรการ หรือเปล่าครับ (6 ก.พ. 2562)    อ่าน 561  ตอบ 0  
อยากทราบ ที่อบต. รับโอนย้าน ตำแหน่ง จพง.ธุรการ หรือเปล่าครับ (6 ก.พ. 2562)    อ่าน 398  ตอบ 0  
ระวังร้านมิจฉาชีพในอำเภอวังเจ้าครับ (30 มิ.ย. 2561)    อ่าน 476  ตอบ 0  
ประชาสัมพันธ์การขาย (3 ส.ค. 2560)    อ่าน 610  ตอบ 0  
สามัญสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (2 มิ.ย. 2560)    อ่าน 654  ตอบ 0  
ขอฝากบริการรถบรรทุกรับจ้างจังหวัดตาก ด้วยครับ (11 พ.ค. 2559)    อ่าน 835  ตอบ 0  
รบกวนสอบถามค่ะ ตามหาเพื่อน(ผู้พิการ) (23 ก.ค. 2558)    อ่าน 1038  ตอบ 4  
คู่มือประชาชน (22 ก.ค. 2558)    อ่าน 1057  ตอบ 1  
นำโครงการมาเสนอค่ะ (15 ธ.ค. 2557)    อ่าน 834  ตอบ 0  
เว็บไซต์ (ทดลอง) อบต.เชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (8 ก.ค. 2556)    อ่าน 824  ตอบ 0  
 
อบต.พบพระ ตู้กาแฟหยอดเหรียญโครงการประชารัฐ (28 ต.ค. 2563)    อ่าน 4  ตอบ 0
อบต.แม่วะหลวง  เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะหลวง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก ให้บริการแล้วค่ะ (26 ต.ค. 2563)    อ่าน 6  ตอบ 0
 
ด่วนที่สุด แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2564) ของกระทรวงมหาดไทย [ 29 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 4 
ด่วนที่สุด แนวทางปฏิบัติกรณีการแจ้งรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 29 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 10 
แจ้งปฏิทินการส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า(GPAX)เพื่อประกอบการคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 [ 29 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 34 
การคัดเลือกกรรมการผู้แทนปลัดเทศบาล(ก.ท.จ.)และกรรมการผู้แทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล(ก.อบต.จังหวัด)กรณีครบวาระการดำรงตำแหน่ง [ 29 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 63 
การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองสส่วนท้องถิ่น [ 28 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 72 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (e-plan-eMENSCR)2564 [ 28 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 138 
ข้อมูลแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 28 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 70 
ด่วนที่สุด การรายงานทะเบียนข้าราชการบำนาญส่วนท้องถิ่น และบำเหน็จรายเดือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 28 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 83 
ด่วนที่สุด การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ [ 28 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 28 
ด่วนที่สุด โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน LTAX 3000 [ 28 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 39 
การจัดทำและตรวจสอบข้อมูลในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(e-LAAS)ฯ [ 28 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 64 
ด่วนที่สุด การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 9/2563 [ 28 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 41 
ด่วนที่สุด แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำเดือนกันยายน 2563 [ 28 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 36 
การใช้ Excel ช่วยในการบันทึกบัญชีของหน่วยงานภายใต้สังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 28 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 44 
ด่วนที่สุด การดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 28 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 85 
ขอความร่วมมือดำเนินงานตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 27 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 36 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูปฐมวัยในการจัดกิจกรรมตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 แบบ Active [ 27 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 40 
โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 27 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 81 
ด่วนที่สุด แนวทางการปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 27 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 108 
ด่วนทีสุด การจัดทำข้อเสนอแผนงสนโครงการ และการขอรับการสนุับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 ภายใต้แผนพัฒนาภาค [ 27 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 48 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.เชียงทอง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
  การบริการประชาชน
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
สายตรงนายก
โทร : 081-962-0808
 
 
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10