หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
อบต.เชียงทอง
www.chiangthong.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงทอง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเด่นวัว
วัดแก้ววิเศษ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงซ่อม
กลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติบ้านเด่นวัว
1
2
3
4
5
 

น้ำตกธรรมชาติ บ้านผาผึ้ง หมู่ที่6 ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก

ถ้ำผาผึ้ง ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก
 
ผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ บ้านชุมนุมกลาง
ข้าวไรช์เบอร์รี่
 
 
ผ่อนผันการส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน ด่วน กค. มท 0803.3/ว1594  [ 23 ก.ค. 2564 ]
การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน (รอบที่ 2) กพส. มท 0810.7/ว1593  [ 23 ก.ค. 2564 ]
การแก้ไขมาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักบริการงานการศึกษา ระดับต้น-สูง สน.บถ. มท 0809.4/ว22  [ 23 ก.ค. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ โครงการวงเวียนช่วยชีวิต ประจำปี 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/1590  [ 23 ก.ค. 2564 ]
การแต่งตั้งคณะทำงานสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจการส่งเสริมการจัดการศึกษาท้องถิ่น (Local Teacher Ad Hoc Team) กศ. มท 0816.3/ว1567  [ 23 ก.ค. 2564 ]
แจ้งผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนมิถุนายน 2564 สน.คท. มท 0808.2/ว1575  [ 23 ก.ค. 2564 ]
แจ้งปรับปรุงข้อมูลบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนมิถุนายน 2564 สน.คท. มท 0808.2/ว1574  [ 23 ก.ค. 2564 ]
การติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1566  [ 23 ก.ค. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว1573 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 ก.ค. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2564) สน.บถ. มท 0809.4/ว1534 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ค. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2564) สน.บถ. มท 0809.4/ว1535 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ค. 2564 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุราและภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1565 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ค. 2564 ]
การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สน.บถ. มท 0809.3/ว1559 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ค. 2564 ]
กฎกระทรวง กำหนดการดำเนินการของราชการส่วนท้องถิ่นเพื่อให้วัยรุ่นได้รับสิทธิในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว1550  [ 22 ก.ค. 2564 ]
ซักซ้อมแนวทางการจัดสรรงบประมาณ รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน กรณีการเลื่อนเวลาการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1569  [ 22 ก.ค. 2564 ]
การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เพิ่มเติม) กศ. มท 0816.3/ว1564 [เอกสารแนบ]  [ 22 ก.ค. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 3 สน.บถ. มท 0809.4/ว1563 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน งวดที่ 3 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/10199-10274 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/10330-10387 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ค. 2564 ]
ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1562  [ 22 ก.ค. 2564 ]
 
 
เริ่มนับ วันที่ 30 ก.ย. 2557
องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงทองยินดีต้อนรับ
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 3 (เมษายน64 - มิถุนายน64) ปีงบปร [ 5 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 2 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 [ 2 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 12 
ราคากลางงานจ้างขยายเขตท่อจ่ายน้ำประปาภูเขาบ้านศรีคีรีรักษ์ หมู่ที่ 11 ตำบลเชียงท [ 21 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 8 
ประกาศผู้ชนะการเสนอคราคาจ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ 10 บ้านใหม่ชัยมงคง [ 16 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 8 
ประกาศผู้ชนะการเสนอคราคาจ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ 4 บ้านเด่นวัว [ 16 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 6 
ขอเรียนแจ้งผู้มีจิตศรัทธาที่ประสงค์จะแบ่งปันน้ำใจ เครื่องใช้ที่จำเป็นในครัวเรือน [ 4 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 88 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 [ 3 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 8 
ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ 10 บ้านใหม่ชัยมงคง [ 31 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 8 
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ 4 บ้านเด่นวัว [ 31 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 7 
ประกาศรายชื่อผู้มาซื้อเอกสารประกวดราคาซื้อรถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า [ 11 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 97 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2564 [ 3 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 70 
ประกาศรายชื่อผู้มาซื้อเอกสารประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน [ 28 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 112 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปผลสาระสำคัญของสัญญ [ 5 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 106 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2 (มกราคม64 - มีนาคม64) ปีงบประม [ 5 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 18 
รายงานผลการดำเนินงานการใช้จ่ายเงิน (ไตรมาสที่2) ปีงบประมาณ 2564 [ 2 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 127 

 
อบต.ยกกระบัตร ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยกกระบัตร สมัยสามมัญ สมัยที่ 2 [ 27 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.ยกกระบัตร ประกาศเชิญชวนประชาชนหรือผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมสภา [ 27 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
 
 


จ้างขยายเขตท่อจ่ายน้ำประปาภูเขาบ้านศรีคีรีรักษ์ หม [ 5 ก.ค. 2564 ]จ้างเหมาประกอบอาหารตามโครงการเฝ้าระวังและป้องกันโร [ 5 ก.ค. 2564 ]จ้างเหมารถรับ-ส่งผู้ป่วยตามโครงการเฝ้าระวังและป้อง [ 5 ก.ค. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.ค. 2564 ]ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีการศึกษาที่ [ 2 ก.ค. 2564 ]ก่อสร้างถนน คสล.สายหลังอำเภอวังเจ้า (สายบ้านเด่นวั [ 1 ก.ค. 2564 ]จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีการศึกษาที่ 1/25 [ 1 ก.ค. 2564 ]จ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน (ขุดบ่อน้ำตื้น) หมู่ [ 26 มิ.ย. 2564 ]จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง กค 1107 ตาก [ 24 มิ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มิ.ย. 2564 ]

 


โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ [ 23 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 1 


โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจร ประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2 ในระหว่างวันที่ [ 9 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 109 


โครงการพัมนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ [ 6 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 101 


โครงการส่งเสริมจริยธรรมสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 29 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 147 


พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2563 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กา [ 25 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 121 


โครงการจัดนิทรรศการผลงานนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ป [ 24 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 124 
       
 
ขายและรับซ่อมเครื่องพิมพ์เช็คอัตโนมัติ (6 ก.ค. 2564)    อ่าน 6  ตอบ 0  
รบกวนสอบถามค่ะ ตามหาเพื่อน(ผู้พิการ) (24 มิ.ย. 2564)    อ่าน 1228  ตอบ 5  
ขอเรียนแจ้งผู้มีจิตศรัทธาที่ประสงค์จะแบ่งปันน้ำใจ เครื่องใช้ที่จำเป็นในครัวเรือน (4 มิ.ย. 2564)    อ่าน 35  ตอบ 0  
ขอเรียนแจ้งผู้มีจิตศรัทธาที่ประสงค์จะแบ่งปันน้ำใจ เครื่องใช้ที่จำเป็นในครัวเรือน (4 มิ.ย. 2564)    อ่าน 29  ตอบ 0  
สามัญสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (30 ม.ค. 2564)    อ่าน 891  ตอบ 1  
ขอแนะนำตู้กาแฟหยอดเหรียญงานโครงการประชารัฐ (30 ต.ค. 2563)    อ่าน 197  ตอบ 0  
ที่เที่ยวกรุงเทพสุดฮิต ไม่ไปคือพลาด (22 พ.ค. 2563)    อ่าน 266  ตอบ 0  
อยากได้ เบอร์ติดต่อ (27 เม.ย. 2562)    อ่าน 1240  ตอบ 1  
อยากทราบ ที่อบต. รับโอนย้าน ตำแหน่ง จพง.ธุรการ หรือเปล่าครับ (6 ก.พ. 2562)    อ่าน 762  ตอบ 0  
อยากทราบ ที่อบต. รับโอนย้าน ตำแหน่ง จพง.ธุรการ หรือเปล่าครับ (6 ก.พ. 2562)    อ่าน 617  ตอบ 0  
ระวังร้านมิจฉาชีพในอำเภอวังเจ้าครับ (30 มิ.ย. 2561)    อ่าน 756  ตอบ 0  
ประชาสัมพันธ์การขาย (3 ส.ค. 2560)    อ่าน 808  ตอบ 0  
ขอฝากบริการรถบรรทุกรับจ้างจังหวัดตาก ด้วยครับ (11 พ.ค. 2559)    อ่าน 1033  ตอบ 0  
คู่มือประชาชน (22 ก.ค. 2558)    อ่าน 1209  ตอบ 1  
นำโครงการมาเสนอค่ะ (15 ธ.ค. 2557)    อ่าน 987  ตอบ 0  
เว็บไซต์ (ทดลอง) อบต.เชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (8 ก.ค. 2556)    อ่าน 949  ตอบ 0  
 
อบต.น้ำรึม อยากให้เจ้าของที่เปิดทางเข้าให้กว้าง เหมือนหมุดมันไม่ตรงเขต(ก่อนทางโค้ง) หมู่ 11 (27 ก.ค. 2564)    อ่าน 12  ตอบ 2
ทต.แม่กลอง free samples of cialis for women (27 ก.ค. 2564)    อ่าน 1  ตอบ 0
 
แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และส่งเสริมพัฒนากาของเด็กปฐมวัยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของสถานศึกษาระดับปฐมวัย [ 27 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 33 
ขอประชาสัมพันธ์นิทรรศการสืบสร้างสุข [ 27 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 13 
ด่วนที่สุด การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2564) [ 27 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 23 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2564) [ 27 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 19 
ด่วนที่สุด การเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น [ 27 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 40 
แนวทางการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [ 27 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 33 
เลื่อนกำหนดวันสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 27 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 22 
การใช้มาตรการทางการบริหารเพื่อประสิทธิภาพในการดำเนินการทางวินัยและจริยธรรม [ 27 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 22 
ด่วนที่สุด การติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 27 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 26 
ด่วนที่สุด แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของสถานศึกษาในจังหวัดตาก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 [ 27 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 17 
ด่วนที่สุด เลื่อนกำหนดการฝึกอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (กรณีเยียวยา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 2 -รุ่นที่ 4 [ 27 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 15 
ด่วนที่สุด ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งจำนวนข้อบัญญัติ และเทศบัญญัติที่ออกในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ภายในวีนที่ 29 กรกฎาคม 2564  [ 27 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 28 
ด่วนที่สุด มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการตลาดที่ได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตืดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [ 23 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 129 
ด่วนมาก ขอความอนุเคราะห์การตอบแบบแสดงความเห็นออนไลน์ [ 23 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 71 
ด่วนที่สุด การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เพิ่มเติม) [ 23 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 58 
ด่วนที่สุด การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 23 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 40 
ด่วนที่สุด แจ้งแนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดตาก จังหวัดสะอาด [ 23 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 77 
ด่วนที่สุด เร่งรัดตรวจสอบและรายงานการจัดทำฐานข้อมูลภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 23 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 41 
แต่งตั้งอนุกรรมการในคณะกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดตาก แทนตำแหน่งที่ว่าง [ 23 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 23 
ด่วนที่สุด การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้เข้าพักโรงแรม [ 23 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 26 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.เชียงทอง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
  การบริการประชาชน
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
สายตรงนายก
โทร : 081-962-0808
 
 
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 

facebook
อบต.เชียงทอง

facebook
อบต.เชียงทอง
อบต.เชียงทอง
 
 
qr code line
อบต.เชียงทอง ตาก